• 02 / 49 209 852       |
  • Pon - Pia: 6:00 - 20:30
  • Sob: 8:00 - 13:00
  • Ned: 8:00 - 20:00
  • Sviatky: 8:00 - 20:00

Obchodné podmienky

1. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorým je InPulse, s. r . o., sídlo: Príkopová 6, 831 03 Bratislava, IČO: 36 752 428 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Klienti sa ako dotknuté osoby môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami ohľadom spracúvania osobných údajov na [ivanaskovierova@gmail.com], a to /písomnou formou alebo osobne na adrese: InPulse, s. r. o. Príkopova 6, 831 03 Bratislava

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe právneho titulu, ktorým je plnenie zo zmluvy.

4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov za účelom plnenia zmluvných a zákonných povinností, ako napr. vedenia evidencie a účtovníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vedenia evidencie o zmluvných partneroch a zmluvných vzťahoch, vedenie evidencie o spotrebiteľoch a uplatnených reklamáciách.

5. Osobné údaje Klientov sa spracúvajú a uchovávajú po dobu 10 rokov odo dňa ich získania.

6. S osobnými údajmi môže prísť do styku spoločnosť Národné tenisové centrum, a. s. so sídlom na ulica Príkopova 6, 831 03 Bratislava, spoločnosť Alto Slovakia s. r. o., sídlo Sládkovičova 33, 059 21 Svit pri správe systémov a pokladne Prevádzkovateľa alebo spoločnosť MOTION ZONE s. r. o., so sídlom Na Folimance 2155/53,, ktorá spravuje rezervačnú stránku Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Prijímatelia“). Prijímatelia nevykonávajú žiadne spracovateľské operácie s osobnými údajmi.

7. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim osobným údajom. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, a to v rozsahu: účely spracúvania, kategórie dotknutých údajov, príjemcovia, predpokladaná doba uchovávania, poučenie o právach osoby, informácie o zdroji osobných údajov, existencia automatizovaného rozhodovania.

8. Prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

9. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

10. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že:
(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
(b) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
(c) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti zo Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
(d) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

11. Žiadosti o výmaz osobných údajov Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné na :
(a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
(b) na splnenie povinnosti plynúcej Prevádzkovateľovi zo zákona, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
(c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
(d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
(e) na uplatnenie právneho nároku.

12. Dotknutá osoba má pravo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
(a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
(b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
(c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

13. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená právo preniesť osobné údaje, ktoré získal Prevádzkovateľ na základe súhlasu, a to ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

14. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš management team.
Kontaktný formulár neslúži na rezerváciu skupinových cvičení